De kracht van het collectief is de sleutel tot succes!

Inspireren door uitdagen en maatschappelijk betrokken zijn!

Samen trappen voor blijvende aandacht!

Alleen op die manier helpen we ALS de wereld uit!

Hét betekenisvolle wielerevenement van Sneek!

Twijfel niet, doe mee en zorg dat je er bij bent!

De toertocht voor het goede doel!

Trap ALS de wereld uit!

WELKOM BIJ DE RONDE VAN DE KROON!

Fiets mee en trap ALS de wereld uit!

Over

Ronde van de Kroon

Ronde van de Kroon

Viert de populariteit van het fietsen en wil de samenleving in beweging brengen. Doet dat enthousiast en voor het goede doel! De kracht van het collectief is dé sleutel tot succes!

Trap ALS de wereld uit!

Trap ALS de wereld uit!

Met veel wielervrienden jaarlijks keihard trappen. Trappen om blijvende aandacht voor de ongeneeslijke spierziekte ALS en omdat fietsen ontzettend gezond is.

Wij

Wij

Willen genieten! We willen inspireren en uitdagen door sportief, sociaal en betekenisvol betrokken te zijn. We willen het fietsen blijven beleven!

Winst voor jou-Winst voor ALS

Winst voor jou-Winst voor ALS

Al het inschrijfgeld gaat volledig naar de Stichting ALS. De totale winst van de dag? Jij blijft in beweging. In beweging voor mensen met ALS. Want onderzoek kost geld en alleen met onderzoek help je ALS de wereld uit!

Start en finish

Start en finish

Vertrek en aankomst bij Grand Café de Kroon. Een prachtige locatie in hartje Sneek.

Gezelligheid

Gezelligheid

Er is meer dan fietsen alleen. Na de tocht live muziek met uiteraard ruimte voor een babbel, borrel en bitterbal. Kortom, hét gezelligste wielerevenement van 2017 in Sneek.

Inschrijven 2017

Trap 8 juli 2017 a.s. Samen met ons ALS keihard de wereld uit!

 

Klik hier  voor de voorinschrijving.

Na inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Daginschrijving ook mogelijk op 8 juli.

Topsport ontbijt

Dit jaar is er voor gekozen om geen topsportontbijt te organiseren.

Routes

Nieuwe routes in 2017.

Twee mooi uitgepijlde routes in Súdwest Fryslân:

Starttijden:

9:00-10:00 uur: 140 km

10:00-11:00 uur: 80 km

Kosten deelname:

Kosten deelname toertocht:  €15

Het is mogelijk om via onderstaande link (80 & 140 km) GPS bestanden van de route te downloaden.

Route 80 km:

Sneek – Hommerts – Woudsend – Harich – Koudum – Molkwerum – Hindeloopen (Fourage punt) – Workum – Parrega – Blauwhuis – IJlst – Sneek

Klik hier voor routekaart

Route 140 km:

Sneek – Hommerts – Woudsend – Harich – Koudum – Molkwerum – Hindeloopen (Fourage punt) – Workum – Gaast – Makkum – Zurich – Kimswerd – Franeker (Fourage punt) – Dronrijp – Winsum – Nijland – IJlst – Sneek

Klik hier voor routekaart

Sponsors

Dankzij jullie sponsors, donateurs en ambassadeurs wordt de Ronde van de Kroon op 8 juli 2017 weer een geweldig succes!
BEDANKT!!!

Wilt u ook sponsor of ambassadeur van de Ronde van de Kroon worden, neem contact op voor de mogelijkheden.

info@rondevandekroon.nl

 

Wie zijn wij

Meer over ons weten? Klik op de profielfoto’s en lees wie wij zijn en wat we doen.

 

Roderick Ketelaar

Roderick Ketelaar

Initiator & Sponsoring

Voor mij is de oprichting en organisatie van de Ronde van de Kroon meer dan alleen een toertocht voor het goede doel Stichting ALS. Het is voor mij; samen met vrienden iets moois te creëren met een duidelijk doel waar vele mensen zich betrokken bij voelen. Mijn droom is dan ook om een jaarlijks terugkomend event te creëren waarbij steeds meer mensen komen als vriend van ‘Ronde van de Kroon’.

2 maken meer dan 1. Dus “tell a friend” en kom met velen! Wordt vriend van ‘de Ronde van de Kroon’ en zet er samen met ons de schouders onder!

Wat ik doe: 

Creatief inspirator – Sponsoring – Connector

Sjoerd van Aalzum

Sjoerd van Aalzum

Initiator & Sponsoring

Als je gezond bent heb je 1000 wensen, als je ziek bent heb je maar één wens. Ik wil samen met jullie ervoor zorgen dat er uiteindelijk een geneesmiddel komt die de ongeneeslijke spierziekte ALS de wereld uit helpt!

Ik doe dat op dezelfde wijze zoals ik dat in een wielerkoers ook altijd doe, met doorzettingsvermogen en daadkracht om uiteindelijk te winnen. Wielrennen is mijn passie. En met diezelfde passie ontwikkel en versterk ik partnerships en sponsorschappen voor de Ronde van de Kroon.
Samen met jou wil ik de strijd tegen ALS winnen!

Wat ik doe:

Sponsoring – Partnerships – Organisatie

 

 

 

Jelmer de Vries

Jelmer de Vries

Initiator & Content Management

Mijn goede vriend Ronald had ALS. Hij leeft sinds 14 mei jl. niet meer.
Ronald was ondanks zijn ongeneeslijke ziekte een gedreven initiatiefnemer om ALS blijvend onder de aandacht te brengen.

De inspirerende wijze waarop Ronald dat deed en hoe hij in het leven stond heeft mij ongelooflijk geraakt. En dat is de reden dat ik doe wat ik doe.

Ik help mee om geld in te zamelen voor onderzoek zodat specialisten hun onmisbare research kunnen blijven doen.
Nu en in de toekomst.
Alleen op die manier helpen we ALS de wereld uit!

Met sportieve groet,

Jelmer

Wat ik doe:

Content Management- Team Management – Concept Denken – 

Louw v/d Veen

Louw v/d Veen

Initiator & Financiën

Samen met mijn vrienden organiseer ik de ronde van de kroon om de vreselijke ziekte ALS  onder de aandacht te brengen. Met elkaar bewust  in beweging komen met de gedachte ALS zo snel mogelijk de wereld uit te helpen.

Zeg nou zelf, wat zou jij willen als je ziek wordt en er geen medicijn is die jouw ziekte kan remmen of  stoppen?  Helaas is ALS zo’n ziekte waar nog geen medicijn voor is!

Daarom vraag ik alle fietsliefhebbers op sportief of recreatief niveau, op een race-, elektrische-, stad-, of …….fiets met ons mee en samen zetten we de schouders eronder om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Graag zie ik jullie op 4 juli!!

Wat ik doe:

Financiën – Organiseren – Promotie

Ido Elzinga

Ido Elzinga

Initiator & Designer

Olaf Ruiter

Olaf Ruiter

Initiator & Directeur Sportief

Als Directeur Sportief verbind en organiseer ik vanuit dezelfde drijfveren die mijn inspirator Ronald de Haan had. Ronald heeft, helaas als gevolg van zijn ongeneeslijke ziekte, ALS op de kaart gezet in Friesland. Maar helaas is Ronald er niet meer door de gevolgen van zijn spierziekte.

Zijn inzet en goede werk mag niet verloren gaan. Vanuit zijn bevlogenheid wil ik het ambasadeurschap voor ALS voortzetten en de Ronde van de Kroon vorm geven. Dit doe ik vanuit mijn passie voor sport en organisatie.
Ik ben er van overtuigd dat ik met jouw hulp ALS de wereld uit kan trappen!

Wat ik doe:

Verbinden – Organiseren – Team Management

Sfeer impressie

Met dank aan Fotografie Jelly Mellema.
Klik hier voor meer foto’s of nabestelling.

Sfeer impressie 2015

Samen maken we herinneringen!

 

Contact

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

 

 CONTACT:
info@rondevandekroon.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Klik hier voor de A.V.

 

SPONSOR WORDEN
Klik hier voor de mogelijkheden om sponsor, donateur of ambassadeur te worden

 

Statuten

Statuten stichtingen

JaarverslagJaarverslag 2015 Stichting Ronde van de Kroon

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De stichting is genaamd: Stichting Ronde van de Kroon
 2. Zij is gevestigd te Sneek
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Leeuwarden

Artikel 2 – Doel

 1. De stichting stelt zich ten doel om op sportieve wijze geld in te zamelen voor een goed doel.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door mensen enthousiast te maken door een sportief evenement te organiseren om geld in te zamelen voor een goed doel. Door middel van internetsite, facebook, flyers, posters etc. mensen in beweging brengen hieraan mee te laten doen. 
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 – Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. het stichtingskapitaal;
 2. subsidies en donaties;
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. eventuele andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4 – Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt  met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde  door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zie artikel 13
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

4,     Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden

met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien

door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). Bij het ontstaan van 1 of meerdere 

       vacatures in het bestuur, wordt er door de overige bestuursleden besloten 

       of deze vacature ingevuld moet worden. Dit kan tot minimaal 3 bestuursleden zonder 

       directe opvolging noodzakelijk is. Mocht er minimaal drie bestuursleden zijn dat 

       zal een nieuw bestuurslid binnen twee maanden benoemd worden met algemene 

       stemming.

 1. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 2. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De onkosten die een bestuurlid denkt te gaan maken dient bekend te worden gemaakt bij de overige leden..
 3. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

Artikel 5 – Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

De vergaderingen worden om de beurt bij de verschillende bestuursleden gehouden.

 1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
 2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 3. De oproeping tot de vergadering geschiedt  behoudens het in lid 3 bepaalde  door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
 4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7 – Bestuursverdeling

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger?

Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van een bestuurslid;
 2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 4. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
 4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Artikel 10 – Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Artikel 11 – Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Bij gelijke stemmen heeft Voorzitter 1.5 stem
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 12 – Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.  Vermogen wordt  tijdens een vergadering van het bestuur naar het een nader bepaald goed doel geschonken.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting ter ondersteuning van het onderwijs in de Nederlandse taal en Cultuur in het buitenland.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13 – Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:

1. Voorzitter:
Olaf Ruiter, wonende te: Sneek

2. Secretaris:
Roderick Ketelaar ,wonende te: Sneek

3. Penningmeester:
Louw van der Veen ,wonende te: Sneek

4. Bestuurslid:
Sjoerd van Aalzum,wonende te: Scharnegoutum

5. Bestuurslid:
Jelmer de Vries,wonende te: Sneek

6. Bestuurslid:
Ido Elzinga, wonende te: Scharsterbrug